t

คำนวณค่าบริการและระยะเวลาขนส่ง

ต้นทาง
ปลายทาง
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
น้ำหนัก
คิว
กรณีไม่ทราบ คิว
กว้าง
ยาว
สูง
จัดส่งแบบ
ทั่วไป ส่งด่วน (12 ชม.)
ต้นทาง
ปลายทาง
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
ประเภทรถขนส่ง
น้ำหนักไม่เกิน :
(กก.)
คิวไม่เกิน :
(คิว)

ตรวจสอบ Tracking

จุดรับสินค้า

เพื่อให้เกิดความสะดวก คุณสามารถตรวจสอบจุดรับสินค้าผ่าน Google Map

จุดรับสินค้า

ถูก

ค่าใช้จ่ายราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง

ชัวร์

ส่งสินค้าถึงมือผู้รับ และรับประกันสินค้า กรณีเกิด ความเสียหาย - สูญหาย 2,000 บาท

เร็ว

ส่งสินค้าถึงปลายทางด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว

ติดตามได้

มีเลขพัสดุให้ตรวจสอบสินค้าได้แบบ Real Time

ขั้นตอนการใช้บริการ

สมัครสมาชิก

ส่งสินค้าเข้าจุดรับสินค้า

ชำระค่าใช้จ่าย

จัดส่งสินค้า

PARTNERS