สมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลใน (*) ให้ครบทุกช่อง

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. คุณลูกค้ากรุณาแจ้งประเภทสินค้าให้ตรงกับสินค้าที่ต้องการใช้บริการขนส่ง

2. กรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย บริษัทจะชดใช้ให้ตามราคาสินค้า แต่ไม่เกิน 2,000 บาท โดยแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

3. การรับสินค้า หากคุณลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีหรือแจ้งภายใน 3 วันนับจากได้รับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีสินค้าเสียหายอันเกิดจากการบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย สิ่งมีชีวิต สิ่งเสพติด สิ่งของลามกอนาจาร วัตถุไวไฟ สิ่งของแตกหักง่าย อาวุธ วัตถุมีคม ธนบัตร อาหารสด

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าในการขนส่งสินค้า อันเนื่องมาจาก สภาพการจราจร เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ

7. หากคุณลูกค้าสมัครสมาชิกและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆข้างต้นทุกกรณี

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start