ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


 การยอมรับข้อตกลงหรือเงื่อนไขของเรา

 • ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งสินค้า ได้รับสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของนี้ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ TCAT EXPRESS
 • ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบบรรจุพัสดุลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง เหมาะสม และ มีวัสดุกันกระแทกที่จำเป็นต่อการรักษาสินค้า ในระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้า
 • ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดในการขนส่ง ดังต่อไปนี้
 1. ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของลูกค้า
 2. ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้รับ
 3. ข้อมูลของพัสดุ เช่น จำนวน ประเภทสินค้า สัญลักษณ์สำหรับสินค้าพิเศษ
 4. ลูกค้ายอมรับว่าพัสดุและการขนย้ายพัสดุของคุณเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับงานส่งพัสดุหรือสินค้าผิดกฎหมาย สิ่งของแตกหักง่าย สิ่งของมีคมหรือมีอันตราย และวัตถุไวไฟ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี

 

พัสดุต้องห้ามที่ไม่ควรนำส่งเป็นพัสดุ

 • สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ เช่น ไวไฟ ของมีคม หรืออาวุธต่าง ๆ
 • สิ่งของมีค่า เช่น ทองคำ เพชร อัญมณี ธนบัตร
 • เอกสารข้อมูลที่มีความลับ
 • สิ่งของแตกหักง่าย เช่น แก้ว เซรามิค
 • พืช เช่น ต้นไม้
 • สัตว์ที่มีชีวิต
 • อาหารสดหรืออาหารดิบ
 • บรรจุภัณฑ์ที่ส่งกลิ่นใด ๆ เช่น ทุเรียน
 • การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
 • ขนาดพัสดุที่ด้านใดด้านนึง ยาวเกิน 120 เซนติเมตร

 

การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ส่งสินค้า

กรณีที่ทางบริษัทฯชดเชยค่าเสียหาย

 • สินค้าสูญหายหรือเสียหาย อันเกิดจากการกระทำโดยตรงของบริษัท ทางบริษัทจะชดใช้ให้ตามราคาสินค้า แต่ไม่เกิน 2,000บาท โดยแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อีเมล info@tcatexpress.com ภายในเวลา 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า (หากเกินเวลาที่กำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี)

 

กรณีที่บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดใช้ค่าเสียหาย

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีสินค้าเสียหายอันเกิดจากการส่งพัสดุต้องห้ามตามข้อ 2
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าในการขนส่งสินค้า อันเนื่องมาจาก สภาพการจราจร เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  ภัยธรรมชาติ

หมายเหตุ

 1. เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่าง ๆข้างต้นทุกกรณี
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

Share this post

Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start